RZECZNIK FINANSOWY

POZNAJ NASZEGO PARTNERA

RZECZNIK FINANSOWY

Podstawowym zadaniem Rzecznika Finansowego, urzędu, który w październiku 2015 roku zastąpił Rzecznika Ubezpieczonych, jest reprezentowanie interesów klientów korzystających z usług oferowanych na rynku finansowym. Dotyczy to produktów zarówno zakładów ubezpieczeń, jak i banków, biur usług płatniczych, instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, biur maklerskich, SKOK-ów itp. Stanowisko Rzecznika Finansowego pełni Aleksandra Wiktorow, która do momentu wprowadzenia zmian [?]
Zakres kompetencji Rzecznika Finansowego jest następujący:

  • rozpatrywanie skarg i wniosków indywidualnie kierowanych przez klientów do Rzecznika, związanych z niesłuszną w opinii klienta odmową uznania reklamacji przed podmiot z rynku finansowego,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji rynku finansowego,
  • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub zmianę prawa w kwestiach dotyczących organizacji rynku finansowego,
  • informowanie właściwych organów nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu podmiotów rynku finansowego; prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z ochroną praw klienta,
  • stwarzanie możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego.