Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

POZNAJ NASZEGO PARTNERA

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest instytucją, która zabezpiecza interesy osób ubezpieczonych. Podstawowym zadaniem Funduszu jest wypłacanie odszkodowań i świadczeń ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. UFG zaspokaja również roszczenia osób poszkodowanych, w przypadku, gdy sprawca wypadku drogowego uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieznany.
Dodatkowo misją UFG jest zapewnienie szczelności systemu obowiązkowego OC oraz ograniczenie liczby nieubezpieczonych pojazdów poruszających się po polskich drogach. Dlatego też do zadań UFG zalicza się kontrola i karanie nieubezpieczonych, np. posiadacz samochodu osobowego może zapłacić maksymalnie 2-krotność minimalnego krajowego wynagrodzenia.
Środki na działanie UFG pochodzą z:
wpłat zakładów ubezpieczeń, prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń objętych gwarancją UFG,
dochodów z lokat środków UFG,
wpływów z kar nałożonych na osoby, które nie dopełniły obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego,
wpłat towarzystw ubezpieczeń na życie, w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z ubezpieczycieli życiowych.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
ul. Płocka 9/11
01-231 Warszawa
Tel. 022 539 61 00
Fax 022 539 62 61 lub 539 62 62
www.ufg.pl